Chroma Key Visualizer

https://github.com/StefanEnsmann/ChromaKeyVisualizer